Sissejuhatus

iDevice ikoon

Käesolev õpiobjekt on koostatud õppeaine Majanduse alused teema Raha omandamise hõlbustamiseks.

Majanduses ja majandusteaduses on nii dogmasid kui ka (kiiresti) muutuvaid valdkondi. Kutseõppeasutustele ei ole veel koostatud õpilastele ea- ning jõukohast kaasaegset õpikut. Õpetajad kasutavad oma koostatud õppematerjale, mis on erinevatest allikatest kokku pandud ning seega pisut eklektilised. Nelja-aastane töökogemus ja pidev enesetäiendamine ajendasid koostama konkreetselt ametikoolide õpilastele (aga ka teistele huvilistele) mõeldud e-õppematerjali.

KOOSTAJAST
Ene Kesler -
Õpetan Rakvere Ametikoolis majandusaineid (Majanduse ja ettevõtluse alused, Turunduse alused, Ettevõtluse alused, Ärijuhtimine) noortele ja täiskasvanutele alates 2004. a. Olen lõpetanud Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega logistikale ning lõpetamas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõpet spetsialiseerumisega ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimisele.

EESMÄRGID
● auditoorsete tundide efektiivsemaks ja mitmekesisemaks muutmine,
● õpilaste iseseisva töö toetamine,
● õpikute puudusest ja kiirest vananemisest tekkiva tühimiku täitmine,
● õpilaste ja õpetajate töö lihtsustamine.

SIHTGRUPP
● gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpetajad ja õppejõud,
● sama taseme haridusasutuste õpilased ja üliõpilased,
● muud asjast huvitatud.

SISU
e-õpiobjekt sisaldab järgmisi teemasid -
● raha tekkimine, mõiste, ajalugu, funktsioonid ja liigid,
● valuutakurss, intress, inflatsioon,
● klassikute ütlusi raha kohta,
● kordamisülesanded

KASUTATUD ALLIKAD
e-õpiobjekti koostamisel on kasutatud õpikut Majanduse ABC (autorite kollektiiv, mis koosneb TÜ ja Mainori Kõrgkooli õppejõududest), Wikipedia andmebaase, TÜ majandusteaduskonna magistriõppe kohandatud materjale ning ajakirjandust.

Rakvere 2008